Rapporter & Data

(Håller på att uppdateras)

Åbyälven

Biologi – data
Elfiskeresultat 1986-2016
Fiskvandring Hednäs

Vattenkemi – data
Avan, mynningsstation

Rapporter
Skellefteå kraft 2015. Utredning fiskväg Hednäs kraftstation.

Byskeälven

Biologi – data
Elfiskeresultat 1986 -2016
Fiskvandring Fällfors 2015

Vattenkemi – data
Laxbron, mynningstation

Rapporter

Kräftskötselplan Byskeälv
Biotopvård Byske älv
Miljöåterställning övre Byskeälven 2010
Miljöåterställning övre Byskeälven 2009

Kågeälven

Biologi – data
Elfiskeresultat 1986 -2016

Vattenkemi – data
E4:an, mynningstation

Kräftskötselplan Kåge älv

Andra vatten och generella rapporter

Biologi – data

Vattenkemi – data
Storbäcken, Ostvik

Rapporter

Utredning_Ostträsket_20190321
Lekkartering av lax och öring 2014 i älvar inom Skellefteå kommun
Genetisk variation hos Tåmeharren. Jan Nilsson SLU 2008
Biotopvårdsåtgärder i Tåmeälven 2008
Vårlekande fisk i Harrbäcken, Adam Johansson examensarbete 2013
Vattenkemi i Skellefteås skogsälvar 2017 – utvärdering av provtagning 2002 till 2016

 

Annonser