Länkar

Havs- och Vattenmyndigheten

Vattenmyndigheten i Luleå

Fiske på Skellefteå kommuns hemsida

Östersjölaxälvar i samverkan

HELCOM – Baltic Marine Enviroment Protection Commission 

Älvräddarna

Fiskevårdsområden

Åbyälvens nedre FVO
Åbyälvens övre FVO
Tåmeådalens FVO
Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Byskeälvens övre FVO
Kågeälvens nedre FVO
Kågeälvens övre FVO
Tvärån-Svartån FVO
Storfallets FVO
Ullbergsträskets FVO
Drängsmarks FVO

Övrigt fiske

Västerbottens vildlaxälvar
Fiskräkning Byskeälven Fällfors
Fiskräkning Åbyälven Hednäs

Övriga databaser

Nätprovfiskedatabasen Nors
Elfiskeregistret Sers
Biotopkarteringsdatabasen
Databasen Åtgärder i Vatten

Karttjänster

Vattenkartan VISS
Skellefteå kommuns kartportal (för djupkartor öppna höjdkartan)
SMHI Vattenwebben
Lantmäteriets öppna karttjänst
SGUs kartvisare
Skogsstyrelsens Skogens pärlor

Webkameror

 

Projekt och övrigt

Utredning av fiskväg vid Hednäs kraftstation, Skellefteå kraft 2016
Rebornprojektet