Länkar

Havs- och Vattenmyndigheten

Vattenmyndigheten i Luleå

Fiske på Skellefteå kommuns hemsida

Östersjölaxälvar i samverkan

HELCOM – Baltic Marine Enviroment Protection Commission 

Fiskevårdsområden

Åbyälvens nedre FVO
Åbyälvens övre FVO
Tåmeådalens FVO
Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Byskeälvens övre FVO
Kågeälvens nedre FVO
Kågeälvens övre FVO
Tvärån-Svartån FVO
Storfallets FVO
Ullbergsträskets FVO
Drängsmarks FVO

Övrigt fiske

Västerbottens vildlaxälvar
Fiskräkning Byskeälven Fällfors
Fiskräkning Åbyälven Hednäs

Övriga databaser

Nätprovfiskedatabasen Nors
Elfiskeregistret Sers
Biotopkarteringsdatabasen
Databasen Åtgärder i Vatten

Karttjänster

Vattenkartan VISS
SMHI Vattenwebben
Lantmäteriets öppna karttjänst
SGUs kartvisare
Skogsstyrelsens Skogens pärlor

Webkameror

 

Projekt och övrigt

Utredning av fiskväg vid Hednäs kraftstation, Skellefteå kraft 2016
Rebornprojektet

Annonser