Skellefteå Kraft ansöker om ny fiskväg vid Hednäs kraftstation i Åbyälven

hednäsbild

Skellefteå Kraft har lämnat in en ansökan till mark och miljödomstolen om att anlägga en ny fiskväg och ändra sänkningsgränsen vid kraftstationen. Nuvarande fiskväg har dålig funktion och vid spill över dammluckorna har fisk, främst lax,  lockats till spillfåran och fastnat där. Fisken har då antingen dött eller fått håvas, med risk för skador, förbi dammen manuellt. Nu vill Skellefteå Kraft bygga ett omlöp förbi dammen, förbättra nedströmspassage av smolt och vuxen fisk genom ett fingaller samt en bygga en barriär nedströms kraftverket för att förhindra vandring upp i kraftverkskanalen. Flera miljöorganisationer har opponerat sig och vill att kraftverket ska rivas.

Åbyälven uppströms Hednäs har stor potential för laxproduktion och ca 70% av laxens uppväxtområden bedöms ligga här.  Återställning av älven görs i ReBorn-projektet.

För den som är intresserad finns några av ansökningshandlingarna här. Underlaget är från de akter som finns hos Skellefteå kommun som är utsedd av domstolen som aktförvarare.

ansökan

miljökonsekvensbeskrivning

teknisk beskrivning

samrådsredogörelse

underlag för samråd

Annonser

Laxens år 2019

International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer. Syftet är att genom internationellt, nationellt och lokalt samarbete bidra till att samla, dela och utveckla kunskaper, medvetenhet och ökat intresse för att vidta åtgärder.

Laxen är en karaktärsart för rena, fritt strömmande och forsande vattendrag. Laxen är också mycket viktigt för fritidsfiske och turistnäring. Inom vårt område är vi lyckligt lottade med tre fina älvar som hyser reproducerande vildlax. Stora insatser med biotopvård i älvarna, fiskeregleringar i havet och längs kusten har gjort att laxbestånden har förbättrats avsevärt de senaste 30 åren.  Men nya orosmål med främst fisksjukdomar har dykt upp. Vi får därför inte slå oss till ro utan lokalt fortsätta arbeta för rena vatten, ta bort vandringshinder, ha en klok fiskevård och laxförvaltning i våra älvar. Det förutsätter att alla inblandade tillsammans samverkar och hjälper till. Dessutom måste vi nationellt och internationellt satsa mer resurser för att lösa de sjukdomsproblem som vi nu ser och egentligen sen många år redan har konstaterat hos laxen.

Exakt hur stor laxens historiska utbredning inom vårt område var vet vi inte. Men vi vet att många vandringshinder i form av dammar och felaktigt anlagda vägtrummor länge har begränsat laxens spridning. Flottningens bottenrensningar har dessutom gjort stor skada på de flesta av uppväxtplatserna. Här kan och vill vi lokalt göra många insatser. Det är också glädjande att vi ser att genomförda åtgärder ökar tätheterna av laxungar i både älvarna och biflöden. Men det går att göra mycket mer för att öka utbredningsområdet och mängden lax i vattendragen.

Här är en karta som visar alla elfiskade lokaler med fångst av laxungar inom Åby- Byske- Kåge älvars Vattenrådsområde t.o.m 2018. (källa elfiskeregistret 2019-01-10). Alla möjliga vatten med laxreproduktion är förstås inte kontrollerade så fler biflöden med lax kan finnas.

 

laxkartan 2018

Nedan en lista med de biflöden till älvarna där elfisken har konstaterat laxreproduktion. Eftersom lax och öring är värdfisk för den akut hotade flodpärlmusslan så är också dessa bäckar potentiella flodpärlmusslevattendrag.

Åbyälven

Malbäcken
Tvärån

Byskeälven

Bäverån
Fräkenträskbäcken
Långträskån
Ålsån
Sälgträskbäcken
Kyrkbäcken
Tvärån
Svartbäcken
Byskebäcken

Kågeälven

Häbbersbäcken
Lillträskbäcken
Martinsbäcken
Tarsmyrbäcken
Djupbäcken

 

 

Nu påbörjas rivningen av dammen i Storbäcken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Nu inleds arbetet med att åtgärda vandringshindret vid dammen i Storbäcken, Ostvik/Östanbäck.

Förberedelserna med planering av åtgärd och tillståndsprocess för miljödom har varit omfattande.

Åtgärdens syfte är att skapa förutsättningar för fria vandringsvägar högt upp i vattensystemet. Målarterna för denna insats är framförallt gädda och abborre som simmar upp från havet till bäcken för att leka. Men historiskt har många arter vandrat upp i Storbäcken bl. a. lax, öring och harr.

Dammen som finns idag kommer ersättas av en cirka 145 meter lång forssträcka.

Denna åtgärd ingår i ett stort projekt för kustmynnande vattendrag i Västerbotten och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Arbetet beräknas 2-3 veckor, ni är varmt välkomna att besöka oss på plats. Kontaktperson Malin Isaksson, Fritid Skellefteå

Webbenkät från ReBornprojektet

Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten har tillsammans med andra myndigheter och kommuner inlett ett större arbete som där de miljöåterställer vattendrag i Norrbotten och Västerbotten.
Denna enkät syftar till att ta reda på vad du som vistas runt Lögdeälven, Råneälven eller Åbyälven anser om det miljöåterställningsarbete som pågår och som planeras där. Enkäten består av 12 frågor och tar ca 10 minuter att svara på.
Projektet uppskattar mycket ifall du tar dig den tiden och svarar på våra frågor.

Länk till enkäten

https://www.relationwise.com/survey.aspx?ID=b1edf091a750219a599c42224db6f404

Vattenrådet är på Fiskefesten i Skellefteå

Fiskefesten

Välkomna att besöka oss i vår monter på Fiskefesten i Skellefteå lördag 21 april!
Läs mer om Fiskefesten på facebook här

Förutom demodag, fiskeutrustning, föredrag, panelsamtal och andra aktiviteter kommer det även finnas en mässdel på Fiskefesten. Där kan du träffa representanter för föreningar, organisationer, och företag. I montrarna kan du ta del av information och kunskap om fiske- och vattenvårdsarbetet som pågår och är på gång för att våra vatten och fiskbestånd ska må bra.

 

Utbildningar i VISS – Vattenkartan

I vår kommer Vattenmyndigheten att hålla fyra utbildningspass om VISS. I Vattenkartan hittar du all information och statusklassningar och åtgärdsförslag för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Passen är gratis och öppna för alla. Vattenmyndigheten kommer att gå igenom grunderna i hur du hittar data i VISS och i kartan.

18 April 10:00 Hitta i VISS

19 April 10:00 Använda kartan

25 April 13:00 Använda kartan

26 April 10:00 Hitta i VISS

Anmälningsformulär och mer info hittar ni här

http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvanda-viss/webbutbildningar-i-viss/Pages/default.aspx

Går ni här innan april så får ni klicka er fram till april i kalender till höger för att hitta passen.