Om vattenrådet

Åby- Byske- Kåge älvars vattenråd ska arbeta för att uppnå god vattenstatus enligt EUs vattendirekt inom vattendragens avrinningsområden och kustvatten. Det är också viktigt att vatten med god status ska bibehållas och inte försämras.

Vattenrådet är en frivillig sammanslutning med en sammansättning som speglar de behov och intressen som finns i området. I rollen som samverkansorgan fungerar vattenrådet som en kanal mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet.

Vattenrådets viktigaste uppgifter är att:

  • fånga upp lokal kunskap
  • sprida information
  • uppmuntra till lokal engagemang
  • vara kontaktlänk mot myndigheterna
  • yttra sig om vattenförvaltningens program och planer
  • föreslå och prioritera åtgärder

Byskeälven och de två mindre Åbyälven och Kågeälven är utpräglade skogsälvar där avrinningsområdena för de två förstnämnda delas mellan Norrbotten och Västerbotten. De rinner genom Skellefteå, Piteå och Arvidsjaur kommuner. Alla tre älvarna har mycket stor betydelse för sportfisket. Idag räknas Byskeälven som en av Sveriges allra förnärmsta laxälvar. Älvarna har även höga biologiska och geovetenskapliga värden.

Hela Åby- och Byskeälvens avrinningsområden ingår i EU´s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000. Båda älvarna har påverkats negativ av tidigare dammöverbyggnader och flottledsrensningar. Men stora insatser att återställa Byskeälven och Åbyälven har genomförts. Nya medel har beviljats av EU genom Rebornprojektet och åtgärder kommer att genomföras under 5 år för att återställa älven från flottledspåverkan och dammar.

Hotade arter som flodpärlmussla och utter är vanligt förekommande i huvudvattendragen men också i vissa biflöden. I hela området finns bara ett vattenkraftverk, Hednäs i Åbyälven. Här är det stora problem för lax och havsöring att passera kraftverksdammen. Trots åtgärder under många år har man inte lyckats lösa problemen. Därför driver Skellefteå kraft ett projekt för att förbättra fiskvandringen. Men det finns också många röster för att kraftverket ska rivas helt.

Även i Kågeälven genomförs en rad fiskevårdande åtgärder. Inte minst arbetar man här med att öka uppvandringen genom att minska fisket med fasta redskap i mynningsområdet. I flera biflöden har man också genomfört biotopvårdande åtgärder. Kågeälven blev 2014 klassat som laxälv.

I övrigt finns ett flertal mindre kustmynnade vattendrag inom området. Tåmeälven är ett av dessa som bl.a. har skyddsvärda bestånd av kustvandrande harr och flodnejonöga. Många andra mindre vattendrag har påverkats negativt och har ett stort återställningsbehov. I Storbäcken bedrivs ett projekt att riva en damm nära utloppet som skulle möjliggöra fiskvandring högt upp i vattensystemet.

vro7-karta_red