Restaurering av sjöar. Ny rapport från SLU

Aqua reports

Kan man förbättra den biologiska mångfalden i sänkta och reglerade sjöar? Hur återställer man övergödda sjöar? I Aqua reports 2017:10 Fysisk restaurering av vattendrag beskriver författarna hur den mänskliga påverkan ser ut i våra svenska sjöar, och ger förslag till åtgärder för att restaurera dem.

Länk till rapporten

 

 

Annonser

Smoltfälla till Åbyälven

Det är nu bestämt att länsstyrelsens smoltfälla, som tidigare har varit utplacerad i Lögdeälven, kommer att flyttas till Åbyälven nu i vår. Syftet är att räkna hur många smolt av lax- och havsöring som Åbyälven producerar. Fällan sköts av Fritidskontoret som kommer att anställa personal under 2 månader.

Här kan du se en film som visar när samma fälla placerades ut i Lögdeälven.

 

Träff om grön infrastruktur i Västerbotten 18 januari

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till träff om grön infrastruktur i Västerbotten.
Tid: Torsdag 18 januari 2018 kl. 10.00 (fika finns från kl 09.30). Dagen avslutas kl. 15.30

Plats: Länsstyrelsen, Umeå

Målgrupp: Mötet vänder sig till alla som intresserar sig för grön infrastruktur. Även vattenfrågor kommer att lyftas. T ex var finns vattenområden med värdetrakter i  den gröna infrastrukturen.

Preliminärt program

09:30–10:00 Fika finns framdukat

10:00–10:15 Hej och välkomna! Presentationsrunda och praktiska detaljer

10:15–10:35 Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur – vad är det?

10:35–11:30 Kartläggning av grön infrastruktur i Västerbotten – resultat så här långt

11:30–12:30 Lunch

12:30–13:00 Gruppdiskussion kring resultaten

13:10–13:30 Vilka brister finns i den gröna infrastrukturen i länet idag – introduktion

13:30–14:30 Gruppdiskussion kring brister och vilka utmaningar vi tillsammans kan jobba vidare med i Västerbotten

14:30–15:00 Fika och möjlighet att titta mer på kartor

15:00–15:30 Sammanfattning av diskussioner och vad händer nu

15:30 Slut för dagen

Anmälan senast 15 januari här

 

 

VATTENKEMI I SKELLEFTEÅ KOMMUNS SKOGSÄLVAR Utvärdering av provtagning 2002 – 2016

Jacobrapport

Jacob Wik Persson har som sitt gymnasiearbete sammanställt och utvärderat Skellefteå kommuns vattenkemiprovtagningar i kommunens skogsälvar. Mynningsstationer i Åbyälven, Byskeälven, Kågeälven, Bureälven och Mångbyån har regelbundet provtagits sen 2002. Resultatet av de vattenkemiska datat har jämförts med klassningar enligt Vattendirektivet och Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

 

Rapport Skellefteås skogsälvar 2017

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Rapportbild Natura 2000

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

Den nya rapporten, ”Sötvattensanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan”  är ett detaljerat kunskapsunderlag för de som arbetar med åtgärder i särskilt känsliga vattenområden. Rapporten har tagits fram av Artdatabanken på Havs- och vattenmyndighetens (HaV:s) uppdrag.

– Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för alla verksamheter som planerar åtgärder i vattenmiljöer. Ett särskilt ansvar ligger hos vattenkraftsnäringen, andra vattenverksamheter, kommuner och övriga myndigheter, säger Niklas Egriell på HaV.

Arter aktuella för vårt område som presenteras är främst utter, lax, stensimpa och flodpärlmussla.

Rapporten här

 

ReBorN-projektet har startat

Rebornbild
Idag startade återställningsarbetena i Långträskälven, en av Byskeälvens biflöden i Arvidsjaurs kommun. Arbetena görs inom ReBorN-projektet. Åtgärder ska också genomföras i norrbottensdelen av Åbyälven. Andra älvar som ingår i projektet är Lögdeälven, Piteälven, Råneälven och Kalixälven.

Några av projektets mål:

  • Minst 200 km vattendrag ska restaureras

  • Minst 2300 lekbottnar ska byggas

  • Fyra demonstrationsområden ska tas fram. Dessa kommer bland annat att bli utbildningsplatser kring hur god hänsyn ska tas mot vattenmiljöer från skogsbruket.

  • Lax, flodpärlmussla och utter är utpekade målarter i projektet.

    Läs mer om projektet här

 

Åtgärder för bättre vatten

Åtgärder för bättre vatten
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är beslutade och klara. Men vad innebär det egentligen? Hur kan administrativa åtgärder genomförda av myndigheter leda till bättre vattenmiljöer?

Skriften ”Åtgärder för bättre vatten”besvarar dessa frågor och lyfter en rad konkreta exempel på vattenprojekt där detta genomförs.

Vi har det vatten vi har. Och vi klarar oss inte många dagar utan. Ändå har vi genom historien orsakat en hel del problem genom vårt sätt att hantera vatten – som om det vore en oändlig resurs. I själva verket är vatten en begränsad resurs, men med omistliga värden. Att ta hand om vattenmiljön är något av det viktigaste vi människor kan ta oss för.

Här kan du läsa om hur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram får effekt och vem som ska göra vad för att se till att rätt åtgärder genomförs på rätt plats.