Nu påbörjas rivningen av dammen i Storbäcken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Nu inleds arbetet med att åtgärda vandringshindret vid dammen i Storbäcken, Ostvik/Östanbäck.

Förberedelserna med planering av åtgärd och tillståndsprocess för miljödom har varit omfattande.

Åtgärdens syfte är att skapa förutsättningar för fria vandringsvägar högt upp i vattensystemet. Målarterna för denna insats är framförallt gädda och abborre som simmar upp från havet till bäcken för att leka. Men historiskt har många arter vandrat upp i Storbäcken bl. a. lax, öring och harr.

Dammen som finns idag kommer ersättas av en cirka 145 meter lång forssträcka.

Denna åtgärd ingår i ett stort projekt för kustmynnande vattendrag i Västerbotten och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Arbetet beräknas 2-3 veckor, ni är varmt välkomna att besöka oss på plats. Kontaktperson Malin Isaksson, Fritid Skellefteå

Annonser

Webbenkät från ReBornprojektet

Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten har tillsammans med andra myndigheter och kommuner inlett ett större arbete som där de miljöåterställer vattendrag i Norrbotten och Västerbotten.
Denna enkät syftar till att ta reda på vad du som vistas runt Lögdeälven, Råneälven eller Åbyälven anser om det miljöåterställningsarbete som pågår och som planeras där. Enkäten består av 12 frågor och tar ca 10 minuter att svara på.
Projektet uppskattar mycket ifall du tar dig den tiden och svarar på våra frågor.

Länk till enkäten

https://www.relationwise.com/survey.aspx?ID=b1edf091a750219a599c42224db6f404

Vattenrådet är på Fiskefesten i Skellefteå

Fiskefesten

Välkomna att besöka oss i vår monter på Fiskefesten i Skellefteå lördag 21 april!
Läs mer om Fiskefesten på facebook här

Förutom demodag, fiskeutrustning, föredrag, panelsamtal och andra aktiviteter kommer det även finnas en mässdel på Fiskefesten. Där kan du träffa representanter för föreningar, organisationer, och företag. I montrarna kan du ta del av information och kunskap om fiske- och vattenvårdsarbetet som pågår och är på gång för att våra vatten och fiskbestånd ska må bra.

 

Utbildningar i VISS – Vattenkartan

I vår kommer Vattenmyndigheten att hålla fyra utbildningspass om VISS. I Vattenkartan hittar du all information och statusklassningar och åtgärdsförslag för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Passen är gratis och öppna för alla. Vattenmyndigheten kommer att gå igenom grunderna i hur du hittar data i VISS och i kartan.

18 April 10:00 Hitta i VISS

19 April 10:00 Använda kartan

25 April 13:00 Använda kartan

26 April 10:00 Hitta i VISS

Anmälningsformulär och mer info hittar ni här

http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvanda-viss/webbutbildningar-i-viss/Pages/default.aspx

Går ni här innan april så får ni klicka er fram till april i kalender till höger för att hitta passen.

Samråd 2018

Under 2018 genomför vattenmyndigheterna 3 samråd. Vattenrådens uppgift är att sprida information om att dessa samråd kommer att genomföras till de som ingår i styrgrupp/nätverk. Det finns inget krav att vattenråden ska lämna ett gemensamt svar i samband med samråden. Men förhoppningen är att ett flertal av de organisationer som ingår i vattenråden inkommer med synpunkter.

Information om hur ni lämnar synpunkter finns på vattenmyndigheternas webbplats. Nedan finns även länkar till de tre olika samråden.

1 nov 2017 – 30 april 2018   Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen 

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.

Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten, samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer per distrikt:

  1. Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys.
  2. Bilagor A-E till förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021.
  3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter.

4-8. Förslag till Föreskrifter om reviderade miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt.

1 nov 2017 – 30 april 2018    Arbetsprogram med tidplan i Bottenvikens vattendistrikt

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd över Arbetsprogram med tidtabell. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.

Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt samråder dessutom om en översikt över väsentliga frågor som omfattar de frågor som anses vara de viktigaste att ta tag i fram till 2021 inom respektive distrikt för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre.

1 april – 30 juni   Samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster påverkande av vattenkraft

Samrådet skjuts fram från 1 februari 2018 till 1 april 2018 och pågår till 30 juni 2018. Samrådshandlingar och information om samrådsmöten läggs ut på vattenmyndigheternas webbplats.

 

 

 

Välkommen till föreläsning i Skellefteå Sötvatten – En värld av liv

En värld av liv

Fotografen och filmaren Johan Hammar bjuder på en fascinerande resa i våra svenska sötvatten. I två år har Johan arbetat med att dokumentera glaciärer, sjöar, älvar, bäckar och våtmarker och det myller av liv som finns vid våra vatten. Arbetet har tagit honom upp i luften och ner under ytan och som åhörare bjuds du på en fängslande upptäcktsresa från norr till söder. Sällan fotograferade arter och miljöer får liv med Johans engagerande och kunniga berättande.

Efter själva föreläsningen finns möjlighet att dyka ner i kristallklara vatten utan att bli blöt med ett 360 VR headset. Upplev lekande rödingar och öringar på nära håll eller titta ner under ytan i en kallkälla. Det finns en fotoutställning och Johan kommer att sälja sin bok Sötvatten – en värld av liv Läs mer om projektet på www.sotvatten.se

Länsstyrelsen informerar också om projektet ReBorN LIFE. Projektet kommer under perioden 2016-2021 att arbeta med att biologiskt återställa hela eller delar av Lögdeälven, Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneåälven och Kalixälven. Dessa ingår i det så kallade Natura-2000 nätverket och har påverkats av flottrensningar. Vattendragen kommer under projektets gång att återställas till en mer naturlig livsmiljö för arter som exempelvis flodpärlmussla, lax och öring. Arbetet finansieras av EU:s LIFE-fond. Läs mer på projektets hemsida www.rebornlife.org

Tid:  Lördag 24 februari kl kl 12:00 -14:30

Plats: Skellefteå, Anderstorps Aula, Gymnasievägen 5

Evenemanget är gratis! Det bjuds på fika!

VÄLKOMNA!

Föredraget arrangeras av Länsstyrelsen i Västerbotten